მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი მე-16 კმ., 0131 თბილისი, საქართველო.